reglement

 

Planning lessen
Een lesuur duurt 60 minuten.
Lesindeling naar niveau in overleg met trainer
Er wordt gestreefd naar training in homogene groepen.
De groepen bestaan in principe uit 4, 5 of 8 deelnemers of wanneer er anders wordt gekozen door de leerling.

Inschrijven lessen
Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingen zullen in behandeling worden genomen. Elke deelnemer moet zich aanmelden via een online inschrijfformulier. Alleen in besproken uitzonderingen wordt een aanmelding op andere wijze geaccepteerd. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de deelnemer.
Door indienen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de tennislessen.
Door inschrijving verbindt u zich aan de tennislessen. Inschrijving voor les geeft geen garantie op plaatsing.
Annulering van de tennislessen kan alleen schriftelijk en tot maximaal 1 weken voor aanvang van de lescyclus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
Na inschrijving ontvangt u een factuur per mail of een betaalverzoek via Whatsapp.

Lessen bij slechte weersomstandigheden:
• Er wordt in principe altijd lesgegeven, ook bij lichte regen.
• Is het weer dermate slecht dat er niet gelest kan worden dan vervalt de les. Hierbij is de 1e les welke vervalt voor rekening van de cursist. De 2e regenles les wordt ingehaald. De 3e regenles is weer voor rekening cursist. 
• Indien een les gestart is en het begint te regenen wordt dit beschouwd als een gegeven training.
• Als de weersomstandigheden het niet toelaten dat tennisles(sen) doorgang vindt zal de tennisleraar
dit telefonisch (app) doorgeven.

Betaling
Het lesgeld wordt voldaan na ontvangst rekening.
Niet verschijnen op de les is voor rekening van de deelnemer. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven in principe geen recht tot inhalen.
Bij voortijdige beëindiging van de tennislessen door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld.
Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen de deelnemers vastgesteld zonder tussenkomst van de trainer.
Recht op deelname aan de tennislessen ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld .
Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totale lesgeld ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.

Aansprakelijkheid
Tennisschool Owen is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.

Maak kennis met tennis (MKMT)
Voor de MKMT lessen hoef je geen lidmaatschap af te sluiten. Na de 3 maak kennis met tennislessen kan ik aangeven door te gaan met lessen. Hiervoor wordt een apart lesformulier ingevuld. Als je doorgaat met deze 13 lessen dient de lesser een lidmaatschap af te sluiten bij de tennisvereniging.

 

Een zomercyclus bestaat uit 16 lessen, een herfstcyclus bestaat uit 8 lessen op gravelbanen van Stadskanaal. In de winter wijken we uit naar tennisclub Nieuw Buinen voor 8 lessen op kunstgras buitenbanen

 

Juist schoeisel is verplicht i.v.m. gravelbanen. Juist schoeisel bestaat uit een schoen met een harde rubberzool met ondiep visgraatprofiel. Voor de jongste jeugd zijn gladde/afgesleten zolen met nauwelijks profiel ook toegestaan.